Finanční pojmy

Anuitní splácení
Jestliže je nebankovní půjčka, úvěr nebo hypotéka nastavena na anuitní splácení, znamená to, že část z každé měsíční splátky uhrazené klientem je současně využita na umoření jistiny i úroku.

Bankovní úvěr
Úvěr poskytnutý bankou na základě smlouvy.

Dlužník
Fyzická nebo právnická osoba, která si za předem dohodnutých podmínek půjčí finanční prostředky od věřitele.

Nebankovní půjčka
Úvěr poskytovaný jinou finanční institucí než bankou.

RPSN (roční procentní sazba nákladů úvěru)
Jednoduchý  a hlavně srozumitelný ukazatel, který spotřebiteli umožňuje posoudit výhodnost nebo nevýhodnost bankovního či nebankovního úvěru.

Smlouva
Dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují. Smlouvou tak mezi nimi vznikne závazek k určitému plnění. Smlouva je jeden ze základních pilířů soukromého práva, obzvláště práva civilního.

Splátkový kalendář
Ukazatel, který klientovi přehledně měsíc po měsíci odhalí výši splátky i datum uhrazení konkrétní splátky. Splátkový kalendář také určuje způsob, jak bude konkrétní dluh splácen.

Úroková sazba
Ukazatel, který vyjadřuje, kolik z jistiny úvěru musí dlužník za předem smluvně stanovenou dobu věřiteli zaplatit. Úroková sazba neobsahuje poplatky spojené s vyřízením úvěru.

Věřitel
Soukromá osoba nebo podnikající subjekt, který za předem dohodnutých podmínek půjčí dlužníkovi finanční prostředky.

Vyčíslení dlužné částky
Dokument, který klientovi vystaví současný věřitel, pokud klient chce svůj závazek předčasně doplatit. Obsahem vyčíslení dluhu je vždy přesná částka, kterou klient dluží k danému datu.